thairice2018

banner60 64 1

1170 4

11 Y

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสื่อมสภาพ    

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ

การเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ

งานเทศกาล เกี่ยวข้าว เกี่ยวใจ กินข้าวใหม่ ไทยบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

งานเทศกาลข้าวใหม่ วิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ข้าวมะลิดำหนองคาย

อ่านต่อ

ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ โรงเรียนเพียงหลวงฯ จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ

การประเมินความชอบต่อลักษณะทางการเกษตรของข้าวเหนียวนาน้ำฝน 

อ่านต่อ

โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อ่านต่อ

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง/นโยบายการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐

อ่านต่อ

   สัมมนาแผนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อ่านต่อ

การดำเนินงานส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง ในการประเมินผลผลิตข้าว ปี 2560/61 

อ่านต่อ

การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

อ่านต่อ

วันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย 

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่แบบประชารัฐ

อ่านต่อ

อบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2560

อ่านต่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) 

อ่านต่อ

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื่องต้น

อ่านต่อ

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

สัมมนา "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ ๑๑ ปี และการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐ 

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

อ่านต่อ

อบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมการบริการจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ

การประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ

ร่วมถ่ายทำ VTR นำเสนอข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

อ่านต่อ

การประชุม Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายระบบพยากรณ์เตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลและสถานที่เตรียมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)

อ่านต่อ

การประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน " การค้นหาตำแหน่งยีนส์และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี "

อ่านต่อ

พิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๒ 

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการ และแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องมะลิดำในงานเกษตรอีสาน ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ 

อ่านต่อ

ออกตรวจสอบสต็อกข้าว ครั้งที่ ๓

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต๑๐ 

อ่านต่อ

ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน และที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP รุ่นที่ ๒

อ่านต่อ

ตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

อ่านต่อ

  โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑

อ่านต่อ

การประกวดตัดสินข้าวหอมมะลิจังหวัดบึงกาฬ ฤดูเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกถั่วลิสงหลังนา เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน

อ่านต่อ

การประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๕๙ เรื่อง “การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก”

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านต่อ

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล 

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) 

อ่านต่อ

ร่วมฝึกอบรมการจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทังหมด