200500 02

S 5052134101167

dad9

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ร่วมฝึกอบรมการจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อปรับปรุงเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย

อ่านต่อ

ต้อนรับและให้ความรู้สมาชิกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

อ่านต่อ

ถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ ๑

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๙ และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมจัดรายการเพื่อชีวิตเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย AM ๘๑๐ khz

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

อบรมเรื่องทิศทางในอนาคตของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

อ่านต่อ

ออกตรวจวินิจฉัยโรคในข้าวนาปี

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยข้าว

อ่านต่อ

โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา ๘๔๐,๐๐๐ ตัว

อ่านต่อ

งาน ๑๐๐ ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Reserch Expo ๒๐๑๖)

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทังหมด