Black Ribbon

200500 02

2559 2 1 resize

Untitled 2 resize

m00

rice 01 resize

dad9

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

สัมมนา "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ ๑๑ ปี และการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐ 

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

อ่านต่อ

อบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมการบริการจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ

การประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ

ร่วมถ่ายทำ VTR นำเสนอข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

อ่านต่อ

การประชุม Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายระบบพยากรณ์เตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลและสถานที่เตรียมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)

อ่านต่อ

การประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน " การค้นหาตำแหน่งยีนส์และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี "

อ่านต่อ

พิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๒ 

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการ และแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องมะลิดำในงานเกษตรอีสาน ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ 

อ่านต่อ

ออกตรวจสอบสต็อกข้าว ครั้งที่ ๓

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต๑๐ 

อ่านต่อ

ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน และที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP รุ่นที่ ๒

อ่านต่อ

ตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

อ่านต่อ

  โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑

อ่านต่อ

การประกวดตัดสินข้าวหอมมะลิจังหวัดบึงกาฬ ฤดูเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกถั่วลิสงหลังนา เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน

อ่านต่อ

การประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๕๙ เรื่อง “การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก”

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านต่อ

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล 

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) 

อ่านต่อ

ร่วมฝึกอบรมการจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อปรับปรุงเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย

อ่านต่อ

ต้อนรับและให้ความรู้สมาชิกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

อ่านต่อ

ถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ ๑

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๙ และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมจัดรายการเพื่อชีวิตเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย AM ๘๑๐ khz

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

อบรมเรื่องทิศทางในอนาคตของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

อ่านต่อ

ออกตรวจวินิจฉัยโรคในข้าวนาปี

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยข้าว

อ่านต่อ

โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา ๘๔๐,๐๐๐ ตัว

อ่านต่อ

งาน ๑๐๐ ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Reserch Expo ๒๐๑๖)

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทังหมด