แผนงาน/โครงการวิจัย

๑. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไหม้สำหรับนาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ กิจกรรม
๒. โครงการจำแนกลักษณะและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมข้าว จำนวน ๑ กิจกรรม
๓. โครงการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย จำนวน ๑ กิจกรรม
๔. โครงการศึกษาปัจจัยการระบาดของแมลงบั่วเพื่อการป้องกันกำจัดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จำนวน ๑ กิจกรรม
๕. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง สำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๙ กิจกรรม
๖. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนทานต่อดินเค็ม ๒ กิจกรรม
๗. โครงการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการในข้าวหลากสีภาคะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ กิจกรรม
๘. โครงการคัดเลือกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคของแมลงศัตรูข้าว  จำนวน ๑ กิจกรรม