งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด ดังนี้
 - นาปี ๗.๔๐ ตัน โดยผลิตพันธุ์ กข๖ กข๑๒ กข๑๕ กข๑๘ กข๒๐ หางยี ๗๑ ชัยนาท ๑
 - นาปรัง ๑.๐๐ ตัน โดยผลิตพันธุ์ ชัยนาท ๑
แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ดังนี้
 - นาปี ๗๔.๐๐ ตัน โดยผลิตพันธุ์ กข๖ กข๑๒ กข๑๕ กข๑๘ หางยี ๗๑ 
 - นาปรัง ๒๐.๐๐ ตัน โดยผลิตพันธุ์ ชัยนาท ๑