ประวัตินักวิจัย

ประวัตินักวิจัยศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

 2
นายสมใจ  สาลีโท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 5 resize
นางนันทิดา  สินสายไทย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
6
นางสาวนภสร  แก้ววิเศษ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ