งานอื่นๆ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Per GAP)
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการโครงการสารวัตรเกษตร
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ธนาคารเมล็ดพันธุ์
โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน
โครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน