FAQ

ถาม - ทางศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายตอนไหน
ตอบ - ขอชี้แจงว่า กรมการข้าว มี 2 ศูนย์ ได้แก่
         1. ศูนย์วิจัยข้าว มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะมีจะจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ต่อเมื่อทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รับเมล็ดพันธุ์จากทางศูนย์เรียบร้อยหมดแล้ว ถ้ามีเมล็ดพันธุ์เหลือจึงสามารถจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ จึงขอแนะนำให้ติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านทั้ง 23 ศูนย์ทั่วประเทศ
         2. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และร้านค้า 
  
ถาม - ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข22
ตอบ - เนื่องจากพันธุ์ กข22 เพิ่งได้รับการรับรอง ตอนนี้ทางศูนย์ฯ กำลังผลิตส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เพื่อผลิตในการจำหน่ายให้เกษตรกรต่อไป สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โทร 043 393664
 
ถาม - ศูนย์วิจัยข้าวหนองคายมีพันธุ์ข้าว กข6 ต้นเตี้ย "ธัญสิริน" กับ ไรซ์เบอร์รี่ ขายหรือไม่
ตอบ - ทางกรมการข้าวไม่มีจำหน่าย เนืื่องจากข้าวทั้ง 2 พันธุ์ ไม่ได้รับรองพันธุ์ตามระบบของกรมการข้าว ทำให้ทางกรมการข้าวไม่สามาถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้
 
ถาม - ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว
ตอบ - ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวรับรองได้ที่ เว็บไซต์ของกรมการข้าว และเว้บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย แบนเนอร์ องค์ความรู้เรื่องข้าว หรือ http://www.ricethailand.go.th/Rkb/varieties/index.php.htm