GAP

พื้นที่รับผิดชอบโครงการ 2 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย และบึงกาฬ 

 จังหวัด
 จำนวน
เกษตรกร
(ราย)
พื้นที่
การเพาะปลูก
(ไร่)
 ผ่านการประเมิน
 ไม่ผ่านการประเมิน
ราย
ไร่
ราย ไร่
หนองคาย  155  1,530.75  80  883.00  75  647.75
บึงกาฬ 87  915.00   66  626.00 21  289.00