Display # 
Title Author Hits
การเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 6
งานเทศกาล เกี่ยวข้าว เกี่ยวใจ กินข้าวใหม่ ไทยบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 9
งานเทศกาลข้าวใหม่ วิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 10
ประชาสัมพันธ์ข้าวมะลิดำหนองคาย Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 39
ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 8
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 6
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ โรงเรียนเพียงหลวงฯ จังหวัดหนองคาย Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 9
การประเมินความชอบต่อลักษณะทางการเกษตรของข้าวเหนียวนาน้ำฝน Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 7
โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 6
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง/นโยบายการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 29