ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐

23847204 1396923073751722 5650543886626480365 o

ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference

new 73

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้ารับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๓ เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ จากห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กรุงเทพฯ โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบสรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซักซ้อมแนวทางการแจ้งประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดำเนินงานตามมติครม. วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐