ออกตรวจวินิจฉัยโรคในข้าวนาปี

S 4846549346689

ออกตรวจวินิจฉัยโรคในข้าวนาปี

news 6

             วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางเรณู จำปาเกตุ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมกับนางสาววิราวรรณ์ ผากา เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจวินิจฉัยโรคในข้าวนาปี ณ บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ