พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

14316974 981361855307848 3240686189166135447 n

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

news 11

     วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และนางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ จังหวัดหนองคาย (MOU) โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กับโรงสีข้าว หรือสหกรณ์ในพื้นที่ ให้รับซื้อข้าวเปลือกในราคาตลาดบวกเพิ่มอีกประมาณตันละ ๒๐๐-๕๐๐ บาท แล้วแต่ชนิดและคุณภาพข้าว เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดี ได้มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่แปลงใหญ่ทั้งหมด ๓ แปลงอยู่ใน ๓ อำเภอ เนื้อที่รวมทั้งหมด ๕,๙๒๑ ไร่ ประกอบด้วย อำเภอโพนพิสัย, อำเภอสระใคร และอำเภอโพธิ์ตาก โดยมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดหนองคาย ยินดีทำ MOU จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ จะรับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอสระใคร และโรงสีข้าวไทยง้วนเฮง จะรับซื้อข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอโพนพิสัย ทั้งนี้ นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ศาลากลางจงหวัดหนองคาย ชั้น ๔