ประชุมพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๙ และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๐

S 5016161680493

ประชุมพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๙ และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๐

new 13

     วันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย นายชาญชัย ประดับศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๙ และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัย และพัฒนาข้าว เป็นประธานในการประชุม