ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ ๑

S 5045528086579

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ ๑

new 14

          วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ ณ.ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นประธาน