ต้อนรับและให้ความรู้สมาชิกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

S 5112671376445
ต้อนรับและให้ความรู้สมาชิกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

new 16

     วันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทวีศิลป์ โสมสุพิน เจ้าหน้าการการเกษตร นางสาวอัมพร วิชาสาร เจ้าหน้าการการเกษตร และนายสุรศักดิ์ สนิทบุญ เจ้าหน้าการการเกษตร ได้ต้อนรับและให้ความรู้สมาชิกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต อำเภอหอคำ จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในการเข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย