ประชุมเพื่อปรับปรุงเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย

S 5113576639001
ประชุมเพื่อปรับปรุงเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย

new 17

     วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ุ กรมการข้าว กรุงเทพฯ โดยมีนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวเป็นประธาน