ร่วมฝึกอบรมการจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว

S 5147318799388
ร่วมฝึกอบรมการจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว

new 19

     วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมการจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวจังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัย และพัฒนาข้าวเป็นประธาน