สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)

S 5251561751446

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) 

new 20 

     วันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวิลาศ วิชญะเดชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ เป็นประธาน