สัมมนาเพิ่มสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

S 5307804290075

สัมมนาเพิ่มสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

new 23

     วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย นายชาญชัย ประดับศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ เดอะ บลูม บาย ทีวีพูล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นประธาน