อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

S 5371106421297

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

new 26

     วันที่ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวชลนิภา นวลทอง นักกีฎวิทยา นายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง เจ้าหน้าที่เกษตร นายวัชรินทร์ จำนงธรรม นางสาวธิดารัตน์ ทองพันธ์ และนางสาวศศิธร ยางเครือ เจ้าหน้าที่เกษตร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นประธานในการเปิดงาน