ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16105820 375804759458281 7301639072304992493 n

ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

new 31 resize

     วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda based) ในยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม