การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต๑๐

16142201 376189232753167 48353982549190166 n

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต๑๐ 

new 32 resize

      วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10 (นายปริญญา เพ็งสมบัติ ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานหนองคาย เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ศพก. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๕๙/๖๐ การขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ มาตรฐานสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการชี้แจงแนวทางและวิธีการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์