ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

20170120

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

new 33 resize

     วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๓ เพื่อทราบผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เช่น จดหมายข่าวกระทรวงฯ, รายการวิทยุ, facebook, line และสื่ออื่นๆ, ผลการดำเนินโครงการ "ผู้ว่าพาไปยาม" ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย, การจัดทำสื่อวีดีทัศน์ภาพรวมกระทรวงฯ เพื่อมอบให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้ได้ รวมถึงสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน