การประชุม Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16473455 1117864004990965 2301915336550393237 n

การประชุม Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

new 44

     วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมการประชุม Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดหนองคาย ชั้น ๓ ศาลากลาง เพื่อรับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นความคืบหน้าของโครงการนาแปลงใหญ่ ปัญหาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่สำคัญและเร่งด่วน เช่น การเร่งรัดการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย รายละ ๓,๐๐๐ บาท การเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเตรียมป้องกันและเผชิญเหตุสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น โดยมีนางชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและชี้แจงในประเด็นโครงการนาแปลงใหญ่ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอื่นๆ ชี้แจงในประเด็นต่อไป โดยมีนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ประคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน