การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดหนองคาย

16807577 390804757958281 4607187487028042303 n

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดหนองคาย

new 48

     วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญชัย ประดับศรี เจ้าพนักงานกรเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น๒ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการฯเขต๑๐ และ เขต๑๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการฯ เขต๑๐ และ เขต๑๒ ได้ชี้แจงการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มศักยภาพการผลิตและโอกาสในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้ติดตามโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบัน