โครงการฝึกอบรมการบริการจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

S 5687815551025

โครงการฝึกอบรมการบริการจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

new 49

     วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริการจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล้าวเปิดงาน