โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร

S 5688078273782

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร

new 50

     วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวอัมพร วิชาสาร เจ้าหน้าที่การเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมบรรยายโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร ณ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยนายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคายเป็นประธาน และมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม ๓๐ ราย