อบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล

S 5692278080944

อบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล

new 51

     วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางนันทิดา สินสายนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสุวิทย์ กุลสุข เจ้าหน้าที่การเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง เข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐๐ คน เพื่อพัฒนา เจ้าหน้าที่ และ เกษตรกร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล