งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S 5720789624027

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

new 53

     วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางเรณู จำปาเกตุ และนายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวพันธุ์ กข๒๒ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี