สัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”

20170322

สัมมนา "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ"

 

new 56

     วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้ นางบุพภามาส สอนสมนึก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวราตรี แก้ววงษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” ณ โรงแรม เอบิน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นประธานเปิดการสัมมนา มีเข้าร่วมสมสัมมนา ทั้งสิ้น ๒๒๐ คน