จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่)

21728049 482531692118920 7897700750521008345 n
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) 
new 59
วันที่ 5-15 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้มอบหมายให้นางสาวนภสร แก้ววิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชลนิภา นวลทอง ตำแหน่งนักกีฏวิทยา นายวัชรินทร์ จำนงธรรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร นางสาวชฎาพร ขันขะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร นางสาวศศิธร ยางเครือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และนายสุรศักดิ์ สนิทบุญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ได้เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS ดังนี้
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป้าหมายเกษตร 150 คน
อำเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคาย เป้าหมายเกษตร 150 คน
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป้าหมายเกษตร 150 คน
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป้าหมายเกษตร 31 ราย
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมายเกษตร 34 ราย
ต.โป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมายเกษตร 77 ราย
ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ เป้าหมายเกษตร 47 ราย
ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เป้าหมายเกษตร 35 ราย