จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2560

21369240 480856635619759 182254059241445699 n

จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2560

new 60

วันที่ 5-6 กันยายน 256 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้มอบหมายให้ ได้มอบหมายให้นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววราภรณ์ ศิริดล เจ้าพนักงานการเกษตร นายวัชรินทร์ จำนงธรรม นางสาวธิดารัตน์ ทองพันธ์ นางสาวเนตรชนก พวงดอกไม้ เจ้าหน้าที่การเกษตร. ได้จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2560 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ดังนี้
ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เป้าหมายเกษตรกร 25. ราย พื้นที่ทั้งหมด 125 ไร่
ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เป้าหมายเกษตรกร 30 ราย พื้นที่ทั้งหมด 111 ไร่