ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

22218428 490901547948601 538412019283902725 o

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

new 63

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้รับเกียรติจากนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการทำงานเป็นทีม " และนางทัศนีย์วรรณ สุริยงค์หารพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความก้าวหน้าและการเติบโตตามสายงาน" โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมบั้งไฟ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และร่วมเคารพธงชาติในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 พร้อมให้คำแนะนำ กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ