การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

22291436 10211212444561034 3977918573566242730 o

การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

new 64

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 เวลา นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคายคาย นางสาวนภสร  แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางบุพามาส  สอนสมนึก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายกิตติพงศ์  รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรม นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีเข้าผู้อำนวยการจากศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว และข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 290 ราย โดยได้รับเกียรติจาก กรมบัญชีกลางเป็นวิทยากรบรรยาย