การดำเนินงานส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง ในการประเมินผลผลิตข้าว ปี 2560/61

23032355 1376360669141296 6983080040446271611 n

การดำเนินงานส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง ในการประเมินผลผลิตข้าว ปี 2560/61 

 

new 66

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน2560 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง ในการประเมินผลผลิตข้าว ปี 2560/61 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนสว่าง ตำบลผือ และบ้านโนนสง่า ตำบลเซิม บ้านดอนกลาง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมประชุมสรุปผลการเก็บข้อมูลและการประเมินผลผลิตข้าว ปี 2560/61 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยนายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ร่วมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในการประเมินผลผลิตข้าวของจังหวัด