ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

23755832 1396911840419512 528269192503396378 n

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

new 72

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดหนองคาย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “พิรุณเกมส์ ครั้งที่ ๒” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้กำหนดจัดงานในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน