บทบาทภารกิจ

     ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มีบทบาท หน้าที่ในการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว เทคโนโลยีการอารักขาข้าว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ วิทยาการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการด้านข้าว แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

พื้นที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

u3