โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
     รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน บุคคล งานธุรการทั่วไป และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาการ
     รับผิดชอบวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว เทคโนโลยีการอารักขาข้าว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ วิทยาการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
     วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด และชั้นพันธุ์หลัก ในฤดูนาปีและฤดูนาปรัง

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
     พัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้แก่ชาวนา ให้บริการวิชาการทางด้านข้าว และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าวตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)

 

.