ข้าราชการ

01 
นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 resize
 นายสนั่น  น้อยนึ่ง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่าบยริหารทั่วไป
7 resize
 นางบุพภามาส  สอนสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานการเงิน
 supat
นายสุพัฒน์  กมลภพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ/งานพัสดุ
  กลุ่มวิชาการ
2
 นายสมใจ  สาลีโท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
5 resize
 นางนันทิดา  สินสายไทย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 Untitled 1
 นางสาวรุจิรัตน์ วงศ์จันทร์แดง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ด้านปฐพี
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
4
 นายชาญชัย  ประดับศรี
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
 23455
 นายวิทยา  ทีโสดา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
5 resize
 นางนันทิดา  สินสายไทย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดฯ