ข้าราชการ

 
 
 
นายสำเร็จ สุนทรา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 resize
 
 
นางบุพภามาส สอนสมนึก
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 นางสาวอาษิรญา นิ่มนวล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ
 supat
 
 
นายสุพัฒน์  กมลภพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานพัสดุ
  กลุ่มวิชาการ
2
 
 
 นายสมใจ  สาลีโท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
5 resize
 
 
 นางนันทิดา  สินสายไทย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 Untitled 1
 
 
 นางสาวรุจิรัตน์ วงศ์จันทร์แดง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ด้านปฐพี
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
4
 
 
 นายชาญชัย  ประดับศรี
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
 23455
 
 
 นายวิทยา  ทีโสดา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
5 resize
 
 
นางนันทิดา  สินสายไทย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดฯ