ลูกจ้างประจำ

 

นายถิ่นไทย  ชุมพล
ช่างซ่อมบำรุง ช๔

 

 

นายประสิทธิ์  ลีทอง
พนักงานการเกษตร ส๓

 
นายภูวเดช  ไชยนุ
พนักงานขับรถการเกษตรและก่อสร้าง ช๒
 
 
นายสินธุ  วงคำหาญ
พนักงานขับรถยนต์ ส๒