บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    92  

นาย สำเร็จ สุนทรา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

0864587310

sumrat.s@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง บุพภามาส สอนสมนึก

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

0864587310

nki_rrc@rice.mail.go.th

นาย สุพัฒน์ กมลภพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0864587310

suphat.k@rice.mail.go.th

นางสาว อาษิรญา นิ่มนวล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0864587310

nki_rrc@rice.mail.go.th

นาย ประสิทธิ์ ลีทอง

พนักงานการเกษตร ส3

0864587310

นาย สินธุ วงคำหาญ

พนักงานขับรถยนต์ ส2

0864587310

นาย ภูวเดช ไชยนุ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2

0864587310

นาย ถิ่นไทย ชุมพล

ช่างซ่อมบำรุง ช4

0864587310

นางสาว ราตรี แก้ววงษา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0864587310

นาย จีราวัตร์ หมื่นเรือคำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0864587310

นาย สมประสงค์ ไวยบุตร

พนักงานประจำสำนักงาน

0864587310

นาง สาคร ประดับศรี

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นางสาว จินตนา สยมชัย

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาง ลำภู ขนพราน

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาย กาสิน ชาติชำนิ

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาย อ๊อต จอมทิพย์

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาง ฐิติกาญจน์ ลีทอง

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

กลุ่มวิชาการ


นาย สมใจ สาลีโท

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0864587310

somjai.s@rice.mail.go.th

นางสาว รุจิรัตน์ วงษ์จันทร์แดง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0864587310

rujirat.v@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ชาญชัย ประดับศรี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0864587310

nki_rrc@rice.mail.go.th

นาย วิทยา ทีโสดา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0864587310

wittaya.t@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง นันทิดา สินสายไทย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0864587310

nantida.s@rice.mail.go.th