บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    902  

นาย สำเร็จ สุนทรา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

0864587310

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง บุพภามาส สอนสมนึก

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

0864587310

[email protected]

นาย สุพัฒน์ กมลภพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0864587310

[email protected]

นาย ประสิทธิ์ ลีทอง

พนักงานการเกษตร ส3

0864587310

นาย สินธุ วงคำหาญ

พนักงานขับรถยนต์ ส2

0864587310

นาย ภูวเดช ไชยนุ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2

0864587310

นาย ถิ่นไทย ชุมพล

ช่างซ่อมบำรุง ช4

0864587310

นางสาว ราตรี แก้ววงษา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0864587310

นาย จีราวัตร์ หมื่นเรือคำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0864587310

นาย สมประสงค์ ไวยบุตร

พนักงานประจำสำนักงาน

0864587310

นางสาว จินตนา สยมชัย

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาง ลำภู ขนพราน

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาย กาสิน ชาติชำนิ

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาย อ๊อต จอมทิพย์

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

นาง ฐิติกาญจน์ ลีทอง

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

กลุ่มวิชาการ


นาง นันทิดา สินสายไทย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0864587310

[email protected]

นางสาว จีรนันท์ นิติเศรษฐ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0864587310

[email protected]

นางสาว พรพิมล ต่ออำนาจ

นักวิชาการเกษตร

0864587310

[email protected]

นางสาว พุธชาติ ศรีพนม

นักวิชาการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาย สุวิทย์ กุลสุข

นักวิชาการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาง พรภิรมย์ ผลบุญ

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาง ศุภมิตร ไชยนุ

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาง สังวร ชาติชำนิ

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาย รุ่งฤดี ทัณทะรักษ์

พนักงานประจำห้องทดลอง

0864587310

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ชาญชัย ประดับศรี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0864587310

[email protected]

นาย วิทยา ทีโสดา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0864587310

[email protected]

นาย กิจติศักดิ์ นามสอน

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาย คนองศักดิ์ สิริหลวง

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาย จักรพันธ์ ชาติชำนิ

เจ้าพนักงานการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาง ประกายรัตน์ นามสอน

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาย อนัน ไชยพิศ

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาง ภัทรีญาณ์ ชุมพล

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

นาย อุดม บุญการ

คนงานทดลองการเกษตร

0864587310

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย วิทยา ทีโสดา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0864587310

[email protected]

นางสาว วราภรณ์ ศิริดล

เจ้าพนักงานการเกษตร

0864587310

[email protected]